Úvodní stránka » MODLITBY » Základní modlitby

Znamení kříže

Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen

 

Chvála nejsvětějsí Trojice

Sláva Otci i Synu i Duchu svatému.

Jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věku. Amen.

 

Modlitba Páně

Otče náš, jenž jsi na nebesích,

Posvět´ se jméno tvé,

Přijd´ království tvé,

Bud´ vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.

Chléb náš vezdejší dej nám dnes

A odpust´ nám naše viny,

Jako i my odpouštíme našim viníkům,

A neuved´ nás v pokušení,

Ale zbav nás od zlého. Amen.

 

Zdrávas Maria

Zdrávas, Maria, milosti plná, Pán s tebou,

Požehnaná ty mezi ženami

A požehnaný plod života tvého Ježíš.

Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné

Nyní i v hodinu smrti naší. Amen


Anděl Páně

Anděl Páně zvěstoval Panně Marii,

a ona počala z Ducha svatého.

Zdrávas Maria…

Maria řekla: Jsem služebnice Páně,

ať se mi stane podle tvého slova.

Zdrávas Maria…

A Slovo se stalo tělem

a přebývalo mezi námi.

Zdrávas Maria…

K: Oroduj za nás, svatá Boží Rodičko.

L: Aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.

K: Modleme se: Milost Tvou, prosíme Pane, rač vlíti v srdcí naše, abychom kteří zvěstováním andělským vtělení Krista, Syna Tvého, jsme poznali, umučením a kříži jeho ke slavě vzkříšení přivedení byli.

Skrze téhož Ježíše Krista, Pána našeho.

L: Amen.

 

Pod ochranu tvou

Pod ochranu tvou se utíkáme, svatá Boží Rodičko.

Neodmítej naše prosby v našich potřebách,

ale ode všeho nebezpečí vysvoboď nás vždycky,

Panno slavná a požehnaná!

Paní naše, prostřednice naše, orodovnice naše,

u Syna nám smilování vypros, Synu svému nás doporuč,

k Synu svému nás doprovoď.


Zdrávas, Královno

Zdrávas, Královno Matko milosrdenství, - živote sladkosti a naděje naše, buď zdráva! - K tobě voláme, vyhnaní synové Evy, - k tobě vzdycháme, lkajíce a plačíce v tomto slzavém údolí. - A proto, orodovnice naše obrať k nám své milosrdné oči - a Ježíše, požehnaný plod života svého, - nám po tomto putování ukaž, - ó milostivá, - ó přívětivá, - ó přesladká Panno, Maria!

 

Korunka k Božímu milosrdenství


Ve jménu Otce, i Syna, i Ducha Svatého
Otče náš, jenž jsi na nebesích

Zdrávas Maria

Věřím v Boha
 

Věčný Otče, obětuji Ti Tělo a Krev,
Duši a Božství Tvého nejmilejšího Syna
a našeho Pána Jěžíše Krista,
na smír za hříchy naše
i celého světa.

Pro jeho bolestné utrpení
bud' milosrdný k nám
i k celému světu.

Pro jeho bolestné utrpení
bud' milosrdný k nám
i k celému světu.

Pro jeho bolestné utrpení
bud' milosrdný k nám
i k celému světu.

Pro jeho bolestné utrpení
bud' milosrdný k nám
i k celému světu.

Pro jeho bolestné utrpení
bud' milosrdný k nám
i k celému světu.

Pro jeho bolestné utrpení
bud' milosrdný k nám
i k celému světu.

Pro jeho bolestné utrpení
bud' milosrdný k nám
i k celému světu.

Pro jeho bolestné utrpení
bud' milosrdný k nám
i k celému světu.

Pro jeho bolestné utrpení
bud' milosrdný k nám
i k celému světu.

Pro jeho bolestné utrpení
bud' milosrdný k nám
i k celému světu.

Tento desátek se modlí celkem 5x  
 
Na zakončení:

   3x Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý nesmrtelný,
smiluj se nad námi a nad celým světem.


 


Kontakt

Řimskokatolická farnost
Bílovecká 50/548, 721 00 Ostrava-Svinov
596 961 489

Magistrát města Ostravy poskytl dotaci na opravu kostela.

 

 

TOPlist

Počítání návštěvnosti od 1.1.2011